Regulamin

Warunki i zasady sprzedaży w serwisie krusel.pl

Ceny

Cena wyświetlana obok każdej pozycji jest cena detaliczną brutto. Wszystkie ceny podawane są domyślnie w polskiej walucie PLN.

Formy płatności

W sklepie obowiązują następujące formy płatności:
- Płatność przelewem elektronicznym z większości banków polskich - płatności obsługuje Przelewy24.pl. Transakcje są chronione bezpiecznym protokołem SSL - po wybraniu tej opcji zostaniesz przeniesiony na stronę firmy Przelewy24.pl, gdzie dokonasz płatności i po jej sfinalizowaniu wrócisz na stronę sklepu by dokończyć proces zamówienia.

Dostawa towarów

Realizujemy dostawy zamówionych towarów w następujący sposób:
- Odbiór osobisty - możesz odebrać zamówiony towar od poniedziałku do piątku w godz. 9-15. W sobotę nie pracujemy. Punkty odbioru:
- Showroom Krusel, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 569
- Magazyn Krusel, Pruszcz Gdański, ul. Batalionów Chłopskich 14.

Sklep internetowy działający pod adresem krusel.pl, prowadzona jest przez firmę:
Krusel Stanisława Kałużna z siedzibą w Gdańsku, ul. Obrońców Wybrzeża 10c/55, 80-398 Gdańsk NIP: 584 129 83 19 REGON: 192845352, Konto Bankowe: mBank, nr konta: 74 1140 2004 0000 3102 7428 7046.

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego krusel.pl. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składanie zamówień i tryb postępowania reklamacyjnego). Właścicielem serwisu jest Krusel Stanisława Kałużna z siedzibą w Gdańsku, dalej zwanym „Sprzedającym” - adres poczty elektronicznej: biuro@krusel.pl - nr telefonu: 58 554 44 42 - opis sposobów porozumiewania się z konsumentem: poczta elektroniczna, telefonicznie.

Niniejszy Regulamin zawiera:
§1 Określenie zakresu działalności
§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień
§4 Tryb postępowania reklamacyjnego
§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych
§6 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu
Konsumencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną lub prawną dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

§1 Określenie zakresu działalności.

Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę, w postaci mebli biurowych, akcesorów biurowych, przedmiotów wyposażenia wnętrz.

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym.

Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox, Opera, Chrome, Edge lub Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień.

Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu. W celu zakupu produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na adres podany w formularzu zamówienia . W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: biuro@krusel.pl. Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie,lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami). Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego np. towar trwale znakowany na zlecenie Kupującego.

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego.

1.W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@krusel.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: 80-339 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 569.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: - imię i nazwisko - adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu) - przedmiot reklamacji - przyczynę reklamacji - podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego w ciągu 14 dni od zgłoszenia.
4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.
5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.
6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Krusel Stanisława Kałużna z siedzibą w Gdańsku,  80-339 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 569.
2. Państwa dane osobowe będą pozyskiwane i przetwarzane w następujących celach:
a. w związku z zawarciem i wykonywaniem łączącej nas umowy/obsługi o charakterze handlowym – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu - art.6 ust.1 b Rozporządzenia,
b. wykonania przez Krusel Stanisława Kałużna ciążących na niej obowiązków prawnych np. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
3. Z Państwa danych osobowych Krusel Stanisława Kałużna będzie korzystała:
a. przez czas wykonywania swoich obowiązków upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Krusel Stanisława Kałużna w związku z umową/obsługi o charakterze handlowym np. wystawianie faktury – art.6 ust.1 c Rozporządzenia,
b. przez czas, do którego obligują Krusel Stanisława Kałużna  inne przepisy szczególne np. instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa,
c. przez czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy/obsługi o charakterze handlowym.
4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem do zawarcia umowy/obsługi o charakterze handlowym.
5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
6. Państwa dane osobowe nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (Unia Europejska, Norwegia, Lichtenstein i Islandia)
7. Przysługuje Państwu prawo do złożenia wniosku dotyczącego danych osobowych, o sprostowanie, poprawienie danych, usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenie przetwarzania danych, dostępu do danych oraz o kopię danych, przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Pani/Pana (ar.20 Rozporządzenia).
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeżeli nie zgadzacie się Państwo ze zmianami, przysługuje prawo usunięcia konta.
W tym celu można skontaktować się z nami, odpowiadając na tę wiadomość lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@krusel.pl.

§6 Postanowienie Końcowe.

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin https://www.krusel.pl/regulamin/.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.
3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).